ID06-verksamheten flyttas till nybildat bolag – ID06 AB
Nyhet
Information

ID06-verksamheten flyttas till nybildat bolag – ID06 AB

ID06-systemet har sedan starten 2006 utvecklats löpande och har med tiden fått en allt bredare funktionalitet. Fler än 50.000 företag med tillsammans 500.000 aktiva behörighetskort har anslutit sig till ID06 och många aktörer har visat intresse för att med­verka i den fortsatta utvecklingen. Sveriges Byggindustrier har därför beslutat att ID06-verksamheten ska överföras i en egen juridisk enhet och att ägandet ska breddas.

ID06 AB har bildats och den 1 oktober 2016 förs ID06-verksamheten över från Sveriges Byggindustrier till ID06 AB. Förberedelser pågår också för att bredda ägandet, vilket avses ske under 2017. Sveriges Byggindustrier har inom ramen för nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS) sedan 2006 utvecklat infrastrukturen för ID06-kort och de IT-system som stöder ID06-verksamhe­ten. Dessa IT-system är fortfarande under utveckling och kommer att bli mer omfattande allt eftersom ny lagstiftning träder i kraft och marknaden för andra applikationer växer. Flera företag tillhandahåller nu personalliggarsystem och andra applikationer som stöder sig på ID06-systemet och fler lär det bli.

Läs gärna mer på www.id06.se

Syftet med ID06 är

  • att ge förutsättningar för effektiv skattekontroll genom att på ett säkert sätt koppla ihop företag och anställd i närvaroredovisning,
  • ökad säkerhet genom att anställdas kompetenser enkelt kan verifieras,
  • ökad effektivitet i företagen genom att en säker koppling mellan företag anställd kan avvändas för olika ändamål.ändamål,

Källa: Sveriges Byggindustrier - ID06 verksamheten