Elektronisk personalliggare i byggbranschen | Hantverksid.se
Undantag

Undantag från lagkraven

 • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp.

 • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)

 • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.
ID06 ackreditering

Ackrediterad ID06 leverantör

Genom att vi som leverantör av ID06 kort är ackrediterade säkerställs att:

 • personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt PuL
 • kraven enligt lagen om elektroniska personalliggare uppfylls

Personalliggare i byggbranschen

Riksdagen fattade  den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där ID06 AB ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.
 
Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att...
 • byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet.
 • byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar som verifikat/identifikation genom hela processen, samt under byggtiden anmäla till Skatteverket om registrerade uppgifter ändras. Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet.
 • alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll.
 • föranmälningar, närvaroförteckningar och rapporteringar ska föras elektroniskt.
 • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen.
 • ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Systemet innefattar beloppsgränser för kontrollavgiften samt när sådan kan påföras och/eller undantas. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.
   

Fakta

 • Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6
 • Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare.
 • Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen.
 • Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras.
 • Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör, se avtal nedan1).
 • Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.
 • Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren.
 • Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor.
 • Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

  Källa: www.id06.se
Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet alla helgfria vardagar

Måndag - torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00
lunchstängt alla dagar 11.30-12.30

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300